Zgłaszanie błędu

Pomóż nam w ulepszaniu funkcji portalu.

Uzupełnij poniższy formularz, abyśmy mogli szybciej poprawić błędy.

Zgłoś błąd

REGULAMIN SERWISU

 1. Definicje
  • Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.
  • Boost Brand, 19-400 Olecko, (Usługodawca).
  • Serwis - zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna podłączona do sieci Internet stworzona przez G-SOFT Jan Giedrojć/lub jej kontrahentów, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z mechanizmów wyszukiwania informacji, aktualności, ogłoszeń, publikowania treści, a także innych funkcji dodatkowych oraz z mechanizmów rejestracji, dostępna pod adresem internetowym www.zolecka.pl.
  • Użytkownik/Usługobiorca - oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu, umieszcza w nim treści, w pełni odpowiadając za nie.
  • Mechanizmy rejestracji - możliwość zarejestrowania się użytkownika w Serwisie w ramach utworzonego konta, którego założenie ma charakter darmowy, jednakże usługi dostępne w ramach konta mogą mieć charakter darmowy lub odpłatny.
  • Usługi - funkcje dostępne w ramach Serwisu:
   • usługi odpłatne - promowanie ogłoszeń, promowanie ofert pracy, publikowanie oraz promowanie nieruchomości, oraz inne usługi płatne za pomocą dukatów,
   • usługi darmowe - pozostałe funkcje Serwisu.
  • Plik - plik w dopuszczonym przez serwis formacie, rozmiarze i innych parametrach. Plik może mieć status pliku publicznego lub prywatnego, z zastrzeżeniem, że bieżące funkcjonalności serwisu mogą umożliwiać dodawanie określonej kategorii plików wyłącznie jako pliki publiczne albo prywatne. Użytkownik zarejestrowany posiadający aktywne konto może wiele razy zmieniać status pliku (odpowiednio na prywatny lub publiczny), z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do określonej kategorii plików możliwość zmiany statusu może zostać wyłączona. W ramach bieżącej funkcjonalności serwisu mogą być dopuszczone inne klasyfikacje plików, w tym w szczególności dalsze podziały w kategorii plików publicznych lub prywatnych.
 2. Postanowienia ogólne
  • Regulamin ma na celu zapewnienie niezakłóconego, zgodnego z prawem i uporządkowanego korzystania z Serwisu przez Użytkowników. Regulacje zawarte w Regulaminie służą w szczególności zapewnieniu prywatności Użytkowników, ochronie gromadzonych i przetwarzanych danych osobowych oraz bezpieczeństwu informacji.
  • Boost Brand zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu, a także dokonywania w nim zmian i modyfikacji. Użytkownikom przysługuje wyłącznie prawo korzystania z Serwisu, na warunkach określonych w Regulaminie, z treści udostępnionych w ramach Serwisu przez Boost Brand i/lub jego kontrahentów bez prawa do jakiejkolwiek ingerencji, modyfikacji lub zmiany takich treści.
  • Umożliwianie korzystania z Serwisu jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późń. zm.), które odbywa się na mocy umowy, zawieranej pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą oraz na podstawie Regulaminu.
  • Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu w ramach udostępnionego Serwisu.
  • Informacje znajdujące się na stronach internetowych Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa.
  • Usługobiorca Usług wymagających zarejestrowania dokonując rejestracji wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Usługodawcy i podmiotów z nim powiązanych. Usługobiorca może w każdym czasie odwołać zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, przesyłając wiadomość na adres e-mail Usługodawcy. Odwołanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych może skutkować odmową dalszego świadczenia Usług przez Usługodawcę.
  • Użytkownik w ramach korzystania z serwisu, na zasadach określonych Regulaminem i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, ma prawo w szczególności:
   • przeglądać serwis, w tym pliki umieszczone w serwisie przez siebie lub innych użytkowników, z tym zastrzeżeniem, że pliki umieszczone przez innych użytkowników w serwisie może przeglądać wówczas, o ile są publicznie dostępne w serwisie (tj. są dostępne w wynikach wyszukiwania) lub - w przypadku plików prywatnych, jeśli dostęp do plików uzyskał od uprawnionego użytkownika,
   • zamieszczać w serwisie pliki, przy czym z uwagi na uwarunkowania techniczne lub funkcjonalne serwisu zamieszczenie określonego pliku może okazać się niemożliwe lub nastąpić z opóźnieniem, jak również, zamieszczone przez użytkownika pliki mogą być prezentowane w serwisie w formacie lub w innych parametrach dopuszczonych przez serwis. Oznacza to w szczególności możliwość zautomatyzowanej modyfikacji przez oprogramowanie obsługujące serwis formatu lub innych parametrów utrwalenia pliku publikowanego w serwisie w czasie procesu zamieszczania pliku przez użytkownika w serwisie lub w okresie późniejszym i prezentację pliku jako pochodzącego od użytkownika w zmodyfikowanym przez system serwisu formacie lub innych parametrach, co użytkownik zamieszczający plik przyjmuje do wiadomości i z czym się godzi. Użytkownik, zamieszczając pliki w serwisie, zgadza się na powyższe,
   • opisywać umieszczone przez siebie pliki,
   • komentować pliki umieszczone przez siebie lub innych użytkowników,
   • wysyłać do innych zarejestrowanych użytkowników posiadających aktywne konta w serwisie wiadomości lub komunikaty poprzez udostępnione w serwisie narzędzia komunikacji z innymi użytkownikami,
   • umieszczać w innych serwisach lub stronach internetowych, na forach dyskusyjnych lub jakichkolwiek innych witrynach internetowych oraz rozpowszechniać w Internecie w inny sposób (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, komunikatorów) linki do poszczególnych stron funkcjonujących w ramach serwisu, w tym także do poszczególnych plików,
   • udostępniać zamieszczone przez siebie (użytkownika) pliki innym użytkownikom (znajdującym się na liście znajomych danego użytkownika), zgodnie z aktualnie dostępnymi funkcjonalnościami serwisu,
   • udostępniać ogłoszenia i wyszukiwać ogłoszenia.
 3. Zawarcie umowy świadczenia usług
  • Zawarcie umowy świadczenia bezpłatnych Usług następuje w momencie dokonania jakiejkolwiek czynności w Serwisie przez Usługobiorcę (np. kliknięcie w celu odczytania jakiejkolwiek informacji zamieszczonej w Serwisie, wysłanie do Usługodawcy pytania związanego z określoną tematyką Serwisu, wysłanie przez Usługobiorcę do Usługodawcy komentarza do określonego materiału w Serwisie lub wpisu na forum dyskusyjnym w celu zamieszczenia w Serwisie). Zawarcie niektórych umów świadczenia bezpłatnych Usług wymaga zarejestrowania w Serwisie. Usługodawca określa w Serwisie rodzaje tych Usług.
  • Zawarcie niektórych umów świadczenia płatnych Usług wymaga zarejestrowania w Serwisie. Usługodawca określa w Serwisie rodzaje tych Usług.
  • Zawarcie umowy świadczenia płatnych Usług niewymagających zarejestrowania w Serwisie następuje w momencie złożenia zamówienia na daną Usługę przez Usługobiorcę, które następuje poprzez wniesienie przez Usługobiorcę opłaty zgodnie z instrukcją zawartą na stronach Serwisu.
  • Zawarcie umowy świadczenia płatnych Usług wymagających zarejestrowania w Serwisie następuje w momencie złożenia zamówienia na daną Usługę przez Usługobiorcę zgodnie z instrukcją zawartą na stronach Serwisu. Do momentu rozpoczęcia świadczenia tej Usługi Usługobiorca może dokonywać zmian w złożonym zamówieniu korzystając z konta w Serwisie.
  • Usługodawca zastrzega, że niektóre ze świadczonych przez niego Usług mogą wymagać podania przez Usługobiorcę danych osobowych, bez konieczności dokonywania rejestracji w Serwisie. Usługodawca określa w Serwisie rodzaje tych Usług.
 4. Warunki techniczne świadczenia usług
  • W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Usług, Usługobiorcy powinni dysponować:
   • urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet,
   • przeglądarką Internet Explorer 11.0 lub wyższą, albo oprogramowaniem o podobnych parametrach.
 5. Odpowiedzialność za korzystanie z serwisu
  • Boost Brand zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.
  • Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik gwarantuje, że będzie korzystał z Serwisu, zarówno w zakresie odbioru jak i przesyłania informacji, wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, niniejszym Regulaminem mającym zastosowanie do Serwisu w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej.
  • Boost Brand nie udziela gwarancji, że korzystanie przez Użytkownika z Serwisu będzie przebiegało bez zakłóceń, błędów, przerw, czy wad innej natury, jak też, że rezultat poszukiwań będzie odpowiadał oczekiwaniom Użytkownika, co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji. Boost Brand ma w szczególności prawo zawiesić działalność Serwisu, zmienić jego treść oraz układ, a także zawiesić czy skasować konto Użytkownika, bez podania przyczyny.
  • Boost Brand nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji.
  • Boost Brand nie ponosi odpowiedzialności za treści ani za działanie Użytkowników korzystających z Serwisu, w szczególności za ochronę danych osobowych, prywatności oraz standardy bezpieczeństwa oferowane przez nich. Roszczenia w tym zakresie kierowane mogą być tylko do Użytkowników dostarczających dane treści i dokonujących działań. Użytkownicy publikują treści w ramach Serwisu, który jedynie udostępnia platformę internetową, jako pośrednik.
  • G-SOFT nie ponosi odpowiedzialności za transakcje realizowane w serwisach dostarczanych przez kontrahentów. Wszelkie roszczenia, w szczególności wykonywanie uprawnień wynikających z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.) należy kierować do podmiotów dostarczających serwis, w ramach, którego zawarta została transakcja.
  • W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo właściwe, Boost Brand wyłącza swoją odpowiedzialność oraz odpowiedzialność kontrahentów, którymi posługuje się przy działaniu Serwisu za szkody poniesione przez Użytkowników oraz utracone przez nich korzyści.
  • Zakazane jest dostarczanie do Serwisu przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym, sprzecznych z dobrymi obyczajami oraz naruszających prawa osób trzecich.
  • Boost Brand nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności cywilnej, karnej lub administracyjnej, za korzystanie z Serwisu przez Użytkownika w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu udostępnionego Użytkownikowi oraz z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Prawa własności intelektualnej
  • Wszelkie prawa do Serwisu, a także wszelkich funkcji oferowanych przez Serwis przysługują G-SOFT. Firma Boost Brand jest właścicielem materiałów, w szczególności tekstów oraz zdjęć, ukazujące się na portalu. Użytkownicy mają dostęp do danych poprzez Mechanizmy wyszukiwania oraz świadczonych w ramach Serwisu funkcje. Dane uzyskane w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzednim, z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu, nie mogą służyć do stworzenia innej bazy danych lub do włączenia do innej bazy danych, do innego publicznego komercyjnego rozpowszechniania ani nie mogą być wykorzystywane w sposób niezgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia, opracowania tych danych oraz inne związane z nią czynności mogą być dokonywane wyłącznie przez G-SOFT lub podmioty działające na jego zlecenie.
  • Boost Brand niniejszym informuje, że Serwis zawiera lub wykorzystuje dobra chronione prawem autorskim, znaki towarowe oraz inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę, dźwięki oraz materiały wideo. Przyjęty w Serwisie wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawno-autorskiej.
  • Boost Brand niniejszym informuje, że umieszczając w ramach treści marki, loga, znaki towarowe Użytkownik oświadcza, iż posiada odpowiednie prawa autorskie do zamieszczanych tam elementów graficznych (w tym zamieszczanych logo i znaków towarowych) i ich wykorzystanie nie narusza praw osób trzecich. Użytkownik udziela Boost Brand nieodpłatnej niewyłącznej licencji z prawem do udzielania sublicencji do wykorzystania zamieszczonych w Serwisie elementów graficznych na czas nieokreślony. Licencja obejmuje prawo do utrwalania, zwielokrotniania techniką fotograficzną, techniką zapisu cyfrowego i innymi znanymi sposobami reprodukcji, wprowadzanie do pamięci komputera, oraz powszechne udostępnianie, w tym w sieciach komputerowych i teleinformatycznych i sieci Internet przez Boost Brand w celu reklamy Serwisu.
  • W przypadku, gdy powyższe oświadczenie okaże się w całości lub jakiejkolwiek części nieprawdziwe Użytkownik zobowiązuje się zaspokoić roszczenia osób trzecich oraz pokryć szkody i koszty Boost Brand związane z ww. roszczeniami. Użytkownik oświadcza, iż zamieszczane elementy graficzne nie naruszają obowiązujących norm prawnych i zasad współżycia społecznego.
  • Użytkownicy Serwisu upoważnieni są do nieodpłatnego korzystania z udostępnionych w nim treści wyłącznie w celach własnego, osobistego użytku na następujących polach eksploatacji:
   • zapis treści magnetyczny lub technikę cyfrową,
   • wyświetlenie treści na ekranie monitora.
  • Wszelkie inne formy wykorzystania udostępnionych treści, bez uprzedniej, pisemnej zgody uprawnionego podmiotu, są zabronione. W szczególności kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie takich treści do celów komercyjnych wymaga uprzedniej pisemnej zgody Boost Brand lub innego uprawnionego podmiotu. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za działanie/zaniechanie niezgodne z powyższymi postanowieniami.
  • Użytkownicy, udostępniając materiały/treści w ramach Serwisu niniejszym wyrażają zgodę na wykorzystanie takich materiałów/treści, w granicach osobistego użytku, przez pozostałych Użytkowników a Boost Brand przyznaje prawo do ich kopiowania, opracowania, i publicznego udostępniania w sieci Internet.
 7. Ochrona prywatności i dane osobowe
  • Boost Brand uruchamia Serwis oparty na założeniu możliwie najmniejszej ingerencji w sferę prywatności Użytkowników. Rejestracja w serwisie nie jest obowiązkowa. Zgodnie z aktualnie obowiązującą Ustawą o ochronie danych osobowych, użytkownik podczas logowania musi wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów Boost Brand.
  • Boost Brand zastrzega jednak, że dostęp do określonych treści/serwisów w ramach Serwisu może być uzależniony od podania określonych informacji, które mogą, ale nie muszą stanowić danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych Użytkownik w każdej chwili ma prawo zrezygnować z korzystania z Serwisu i wykreślenia z bazy danych. Wyrażenie zgody przez użytkownika na przetwarzanie przez Boost Brand jego danych osobowych dla celów marketingowych, jest całkowicie dobrowolne. Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu i poprawiania podanych przez siebie danych.
  • Nieodłączną częścią niniejszego Regulaminu jest Polityka prywatności, która zawiera dokładne postanowienia dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych i prywatności Serwisu - Użytkownik podając swoje dane, akceptuje również treść Polityki prywatności.
  • Boost Brand informuje, że jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach portalu zolecka.pl, chyba że dane są przetwarzane w ramach serwisów utrzymywanych na rzecz innych podmiotów, w takim wypadku Boost Brand świadczy jedynie usługi na rzecz administratorów w zakresie przetwarzania danych.
  • W ramach świadczenia drogą elektroniczną Usług wymagających podania danych osobowych, Usługodawca jest uprawniony, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późń. zm.), do przetwarzania danych osobowych Usługobiorców niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usług przez Usługodawcę oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług.
  • W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Usługobiorcę z Serwisu w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Usługobiorcy.
  • Usługodawca może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe:
   • nazwisko i imiona Usługobiorcy,
   • adres poczty elektronicznej,
   • NIP,
   • nazwę i adres firmy.
  • Udostępniając formularz rejestracyjny, Usługodawca określa dane osobowe Usługobiorcy, których podanie jest niezbędne w celu zawarcia umowy świadczenia Usług. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożliwością świadczenia Usług przez Usługodawcę.
  • Usługodawca może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z Usługi (dane eksploatacyjne):
   • oznaczenia identyfikujące Usługobiorcę nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu,
   • oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca,
   • informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług,
   • informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z Usług.
  • Usługodawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).
  • Usługodawca, jako administrator danych, dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorców. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
  • Usługobiorca ma prawo do wglądu i modyfikacji swych danych osobowych.
  • Usługobiorca Usług niewymagających rejestracji, lecz podania określonych danych, realizuje prawo, o którym mowa w ust. 8 powyżej, przesyłając stosowne oświadczenie na adres e-mail Usługodawcy, wskazany w § 13 ust. 2 Regulaminu. Usługobiorca jest obowiązany podać nazwę, pod którą wykorzystał Usługę świadczoną przez Usługodawcę, adres e-mail, którym się posłużył, jak również podać linka do treści, które zamieścił w Serwisie.
  • Usługodawca może, na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, powierzać przetwarzanie danych osobowych Usługobiorców innym podmiotom, w szczególności świadczącym usługi hostingowe.
 8. Postępowanie reklamacyjne
  • Reklamacje usług, o których mowa w Regulaminie, Usługobiorca może składać w formie pisemnej, za pomocą listu poleconego na adres Usługodawcy, wskazany w § 2 ust. 1 Regulaminu.
  • Usługobiorca może złożyć reklamację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
  • Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko i adres pocztowy Usługobiorcy oraz:
   • w przypadku Usług wymagających rejestracji - nazwę konta (login),
   • w przypadku Usług wymagających podania adresu e-mail - adres e-mail Usługobiorcy, podany Usługodawcy.
  • Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania listu poleconego przez Usługodawcę.
  • Usługodawca rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu.
  • O decyzji Usługodawcy Usługobiorca zostanie powiadomiony pisemnie na adres podany w liście poleconym zawierającym reklamację.
 9. Rozwiązanie umowy
  • Umowa o świadczenie bezpłatnych Usług niewymagających zarejestrowania w Serwisie rozwiązuje się na skutek zaprzestania korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu.
  • Umowa jest zawierana na czas nieokreślony i może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron w dowolnym czasie z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
  • Wypowiedzenia dokonuje się poprzez przesłanie drugiej stronie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy na adres e-mail, wskazując precyzyjnie jakiego Wpisu wypowiedzenie dotyczy.
  • Umowa świadczenia odpłatnej Usługi rozwiązuje się z upływem okresu, za jaki opłacona została Usługa odpłatna, niezależnie od tego, czy do jej zawarcia wymagana była rejestracja w Serwisie.
  • Usunięcie konta skutkuje rozwiązaniem zawartych umów.
  • Usługobiorcom, będącym konsumentami w rozumieniu przepisów prawa, przysługuje prawo odstąpienia od każdej umowy o świadczenie Usług zawartej z Usługodawcą, w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej.
  • Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać sporządzone na piśmie. Dla zachowania terminu, o którym mowa w ust. 6 powyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia w postaci elektronicznej i wysłane Usługodawcy na adres poczty elektronicznej wskazany poniżej.
  • Usługobiorca wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usługi przed upływem 10 dni od dnia zawarcia umowy. W takim wypadku prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje od momentu rozpoczęcia świadczenia Usługi.
  • Usługodawca uprawniony jest do wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym i usunięcia Wpisu w razie niezgodności Wpisu z postanowieniami Regulaminu.
  • Usługodawca uprawniony jest do wypowiedzenia umów i do zablokowania dostępu do konta lub usunięcia konta Usługobiorcy korzystającego w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami Regulaminu z Usług wymagających zarejestrowania w Serwisie. Wypowiedzenie wywołuje skutek natychmiastowy w odniesieniu do wszystkich umów zawartych przez Usługobiorcę z Usługodawcą na wszystkie Usługi świadczone w Serwisie i wiąże się z usunięciem wszelkich danych Usługobiorcy z bazy danych Usługodawcy.
  • Usługodawca może odmówić świadczenia Usługi wymagającej zarejestrowania w Serwisie i usunąć konto Usługobiorcy, jeżeli zostało ono założone ponownie po wypowiedzeniu umowy przez Usługodawcę i usunięciu konta z Serwisu wskutek naruszenia przepisów prawa lub postanowień Regulaminu.
 10. Postanowienia końcowe
  • Boost Brand ma prawo w każdym czasie dokonywać zmian niniejszego Regulaminu.
  • Aktualna treść regulaminu znajduje się na stronie .
  • Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz oświadczenia i reklamacje do Usługodawcy Usługobiorca może kierować na adres poczty elektronicznej: redakcja@zolecka.pl
  • Regulamin podlega prawu polskiemu.

Regulamin wchodzi w życie w dniu 15.01.2018r.

Najpopularniejsze aktualności
 • Ustawienia

 • Przenieś

 • Usuń moduł

Zwiń moduł

Najnowsze galerie
 • Ustawienia

 • Przenieś

 • Usuń moduł

Zwiń moduł

Imprezy
 • Ustawienia

 • Przenieś

 • Usuń moduł

Zwiń moduł

Cinema Lumiere
 • Ustawienia

 • Przenieś

 • Usuń moduł  1.    22.01 Sobota

   Godziny seansów
  2.    23.01 Niedziela

   Godziny seansów
  3.    24.01 Poniedziałek

   Godziny seansów

  Zwiń moduł

  Newsletter
  • Ustawienia

  • Przenieś

  • Usuń moduł

  Dołącz do grona osób, które chcą wiedzieć, co nowego dzieje się w naszym mieście:-)

  Wystarczy, że wpiszesz swojego e-maila poniżej:

  Zwiń moduł

  Informacja!

  Szanowny Czytelniku!

  Aby dalej móc dostarczać Ci coraz lepsze materiały informacyjne i udostępniać Ci coraz lepsze usługi, potrzebujemy zgody na lepsze dopasowanie treści marketingowych do Twojego zachowania. Dbamy o Twoją prywatność. Nie zwiększamy zakresu naszych uprawnień. Twoje dane są u nas bezpieczne, a zgodę możesz wycofać w każdej chwili na podstronie polityka prywatności lub poprzez kontakt z nami.

  Przez dalsze korzystanie z serwisu, bez zmiany ustawień w naszej polityce prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych wyłącznie dla portalu zolecka.pl. Nie powierzamy Twoich danych innym firmom. Dla Ciebie oznacza to przede wszystkim, że reklamy widoczne na naszych serwisach będą dostosowane do Twoich zainteresowań, a nie np. losowe lub widoczne dla wszystkich. Zainteresowania te poznamy m.in. w oparciu o analizę śladów, które pozostawiasz w trakcie ruchu po stronach internetowych automatycznie w ramach tzw. plików Cookies. Pamiętaj jednak, że powyższą zgodę możesz zawsze cofnąć. Możesz również zawsze zmienić ustawienia cookies, tak aby nie zapisywały Twoich śladów (więcej informacji w polityce prywatności).

  POLITYKA PRYWATNOŚCI